KhumPremium

วิธีการชำระเงิน

ข้อมูลการชำระเงินของร้านค้า

สามารถชำระเงินมาได้ผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

bkb ธนาคารกรุงเทพ
จารุวรรณ คุ้มุสวรรณ
025-7-01501-6
ออมทรัพย์
tfb ธนาคารกสิกรไทย
จารุวรรณ คุ้มสุวรรณ
864-2-03721-9
ออมทรัพย์